ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.38 din 21 martie 2002
privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
Textul actului publicat în M.Of. nr. 223/3 apr. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor realizează și reactualizează periodic Programul național de monitorizare sol-teren pentru agricultură și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură.

(2) Pentru stațiile din rețeaua de monitorizare sol-teren pentru agricultură și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, care fac parte din Sistemul național de monitorizare integrată a mediului, stabilirea amplasamentului acestora, a programului de activitate și reactualizarea acestuia se fac cu aprobarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

Art. 2. - Ministerul Apelor și Protecției Mediului coordonează procesul de integrare a informațiilor obținute de către Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, potrivit art. 1, în Sistemul național de monitorizare integrată a mediului.

Art. 3. - Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene și Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie București, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, execută, prin încredințare directă, studiile pedologice și agrochimice și realizează sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafețele cu destinație agricolă, privind: unitățile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole sau silvicultură, pretabilitatea pentru folosințe, poluarea, restricțiile terenurilor la diferite utilizări și măsurile agropedoameliorative și antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate.

Art. 4. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, următoarele denumiri se definesc după cum urmează:

a) Programul european de monitorizare forestieră - programul prin care se evaluează variația la scară mare, spațială și temporală, a stării pădurilor și solurilor forestiere într-o rețea europeană de suprafețe de observație (nivelul I) și se identifică relațiile cauză-efect, la scara ecosistemului, prin mijloacele monitorizării intensive, în suprafețe permanente de observație (nivelul II), în conformitate cu măsurile stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite și de Uniunea Europeană;
b) Programul internațional de cooperare privind evaluarea și monitorizarea efectelor poluării aerului asupra pădurilor (I.C.P. Forests) - programul stabilit de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite în anul 1985, în baza Convenției privind poluarea aerului transfrotieră, la distanță lungă, pentru supravegherea declinului pădurilor ca urmare a poluării atmosferice;
c) Schema Uniunii Europene privind protecția pădurilor împotriva poluării atmosferice - programul inițiat în anul 1986 de Uniunea Europeană, având ca obiective stabilirea, pe baza unei metodologii comune, a unui inventar periodic al vătămărilor produse pădurilor, în special datorită poluării atmosferice, înființarea sau extinderea în mod coordonat și armonizat a rețelei de puncte de observație pentru realizarea acestui inventar, realizarea unei monitorizări continue și intensive a ecosistemelor forestiere și înființarea sau extinderea în mod coordonat și armonizat a unei rețele de suprafețe permanente de observație, necesare pentru această monitorizare;
d) Centrul focal național pentru Programul european de monitorizare forestieră - instituția care asigură realizarea Programului european de monitorizare forestieră în România, organizează și gestionează bazele de date și elaborează rapoartele privind rezultatele activității de monitorizare a pădurilor și solurilor forestiere.

Art. 5. - Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, va executa, prin încredințare directă, lucrările specifice monitorizării solurilor și vegetației forestiere, în conformitate cu Programul european de monitorizare forestieră, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor.

Art. 6. - Executarea studiilor pedologice și agrochimice și a studiilor pentru vegetația forestieră se face pentru toate terenurile agricole și forestiere, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate, iar permisiunea accesului în teren este obligatorie pe baza documentelor justificative, cu excepția zonelor în care accesul este interzis de lege.

Art. 7. - (1) Studiile pedologice necesare sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice, cu o periodicitate de 4 ani și de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate.

(2) Evaluarea stării solurilor forestiere se realizează din 5 în 5 ani, iar a vegetației forestiere, anual.

Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, asigură și urmărește realizarea programului aprobat de Guvern privind executarea studiilor pedologice și agrochimice și a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, pe baza programului aprobat de Guvern, monitorizează starea de sănătate a pădurilor și starea solurilor forestiere prin Regia Națională a Pădurilor și prin Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, care este și Centrul focal național pentru Programul european de monitorizare forestieră.

(3) Programul național de monitorizare sol-teren pentru agricultură și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, prevăzut la art. 1 alin. (1), cuprinde programele prevăzute la alin. (1) și (2) ale prezentului articol.

Art. 9. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențe, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, va fi aprobată Metodologia întocmirii studiilor pedologice și agrochimice, a Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și a sistemului național de monitorizare sol-vegetație forestieră pentru silvicultură.

Art. 10. - Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie București realizează și actualizează, prin integrarea sistemelor județene de date, elaborate de oficiile de studii pedologice și agrochimice, Sistemul național de monitorizare sol-teren și banca de date aferentă pentru agricultură, pe care le va comunica Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului Apelor și Protecției Mediului, iar pentru alte instituții interesate acestea se vor pune la dispoziție cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 11. - (1) Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice realizează lucrările de evaluare a stării solurilor forestiere și a vegetației forestiere conform Programului european de monitorizare forestieră, gestionează și reactualizează băncile de date existente și transmite datele Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(2) Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, în calitate de Centru focal național pentru Programul european de monitorizare forestieră, elaborează rapoarte privind rezultatele obținute și transmite informații anual și periodic la solicitarea organismelor internaționale care gestionează programele I.C.P. Forests și Schema Uniunii Europene privind protecția pădurilor împotriva poluării atmosferice, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, care administrează rezultatele, și al Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

Art. 12. - Datele și informațiile obținute prin Sistemul național de monitorizare sol-teren pentru agricultură și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură vor fi puse de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, la dispoziția Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.N.C.D.P.M. București, în vederea elaborării Raportului privind starea mediului.

Art. 13. - Finanțarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice și agrochimice, a Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, precum și participării la organismele internaționale de specialitate se suportă din alocații bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 martie 2002.
Nr. 38.


Marți, 27 mai 2008, 14:02