HOTĂRÂRE nr.477 din 5 mai 1990
privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara judetene și a municipiului Bucuresti, precum și a altor unitati agricole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 87/8 mai. 1992

HOTARIRE NUMAR: 477 DIN 05/05/90 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti precum si a altor unitati agricole

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 87 DIN 08/05/92
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se aproba numarul de personal pe directii generale pentru agricultura si industrie alimentara si trusturile economice din cadrul acestora potrivit anexei nr. 1.

ART. 2
Structura organizatorica tip a Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara se aproba de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare cu avizul Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale.
In cadrul Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara se pot utiliza urmatoarele functii de conducere: director general, director general adjunct (coordoneaza direct si problemele economice si financiare ale directiei generale), director cu productia vegetala, director cu productia animala si contabil sef.
In structura organizatorica a Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara se constituie si un compartiment de economie de piata si bursa.
Statul de functii al Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara se avizeaza de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si se aproba de primaria judetului sau a municipiului Bucuresti.

ART. 3
Structura organizatorica si statul de functii ale Trustului de Intreprinderi Agricole de Stat, Trustului Horticulturii si Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii se aproba de organul ierarhic superior de profil al acestora din cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.
In cadrul acestor trusturi se pot utiliza urmatoarele functii de conducere:
- Trustul de Intreprinderi Agricole de Stat: director, inginer sef cu productia vegetala, inginer sef cu productia animala, inginer sef cu mecanizarea, inginer sef adjunct hidroamelioratii (se acorda numai la trusturile cu peste 100 mii ha amenajate prin lucrari de desecare, irigatii si combaterea eroziunii solului) si director economic, salarizat potrivit anexei nr. IV,

cap. III, lit. B, a - nr. curent 3 din Legea nr. 57/1974, plus o clasa;

- Trustul Horticulturii: director, inginer sef cu productia horticola, inginer sef cu mecanizarea si contabil sef;
- Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii: director, inginer mecanic sef, inginer agronom sef si contabil sef.

ART. 4
Inspectoratele sanitare veterinare din cadrul directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara se organizeaza ca directii sanitare veterinare in subordinea directa a Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Directia generala sanitara veterinara.
Directiile sanitare veterinare sint unitati bugetare cu personalitate juridica, avind denumirea, sediul si obiectul de activitate prevazute in anexa nr. 2.
Finantarea Directiei sanitare veterinare se face de la bugetul local.

ART. 5
In cadrul fiecarei directii sanitare veterinare functioneaza cite un laborator de profil, organizat potrivit legii.

ART. 6
La directiile sanitare veterinare se pot utiliza functiile de director si contabil sef.

ART. 7
Personalul de conducere al directiilor sanitare veterinare va fi salarizat potrivit prevederilor din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 33, coloanele 4 si 5 pentru functia de director si nr. curent 78 pentru functia de contabil sef, majorate pentru ambele functii cu o clasa.
Pentru personalul de executie de specialitate se vor aplica nivelurile de salarizare prevazute in aceeasi anexa, cap. III, lit. B, b.

ART. 8
Directiile sanitare veterinare au in subordine circumscriptiile sanitare veterinare constituie la nivelul fiecarei comune, prin reorganizarea actualelor dispensare comunale care se desfiinteaza, si circumscriptiile sanitare veterinare pentru controlul alimentelor de origine animala, organizate potrivit legii.
Programele de actiuni sanitare veterinare pentru unitatile din agricultura si industria alimentara se stabilesc impreuna cu directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara, directiile sanitare veterinare avind obligatia sa prezinte informari lunare directorului general al Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara.

ART. 9
Structura organizatorica si statele de functii pentru directiile sanitare veterinare se aproba de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare.
Organizarea directiilor sanitare veterinare se face in cadrul numarului de posturi existent in reteaua sanitara veterinara.

ART. 10
Inspectoratele pentru protectia plantelor din subordinea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara isi schimba denumirea in inspectorate pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, completindusi in mod corespunzator obiectul de activitate si numarul de personal pentru activitatea de carantina fitosanitara.

ART. 11
Oficiile de cadastru si organizarea teritoriului, inspectoratele pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor si oficiile de reproductie si selectie a animalelor se organizeaza ca unitati bugetare cu personalitate juridica, iar oficiile de studii pedologice si agrochimice se organizeaza ca unitati cu personalitate juridica si functioneaza ca institutii de stat autofinantate potrivit Decretului nr.151/1975, toate in subordinea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara, avind denumirea, sediul si obiectul de activitate prevazute in anexele nr. 3-6.
Aceste unitati au subordonare tehnica si la directiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si isi pot constitui laboratoare potrivit prevederilor legale.
Activitatea in teritoriu a acestor unitati se va desfasura, in continuare, prin subunitati si formatii de lucru organizate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

ART. 12
Statele de functii pentru unitatile prevazute la art. 11 se aproba de consiliile de administratie ale acestora, cu acordul conducerii Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara, tinindu-se seama de volumul activitatilor si normativelor aprobate.
Nivelurile de salarizare pentru functiile de conducere la aceste unitati sint cele prevazute in Legea nr. 57/1974, anexa nr.IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 33-38, iar personalul de executie de specialitate va fi salarizat potrivit prevederilor din aceeasi anexa, cap. III, lit. B, b.
Nivelurile de salarizare prevazute in Legea nr. 57/1974, de la cap. III, lit. B, a, pozitia 34, coloana 4 si 5 se vor aplica si inspectorului sef al Inspectoratului pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor.

ART. 13
Laboratorul pentru controlul calitatii nutreturilor si alimentatia animalelor este unitate de specialitate agricola, prin care Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara executa programele de control pentru determinarea componentelor nutritive pentru retetele furajere, pentru obtinerea unor productii animaliere cit mai ridicate. Acestea functioneaza ca unitati bugetare, fara personalitate juridica, in subordinea Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara.

ART. 14
Se aproba infiintarea Laboratorului central pentru controlul calitatii semintelor cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.
Laboratorul central pentru controlul calitatii semintelor este unitate autofinantata partial, potrivit art. 1 din Decretul nr.151/1975, cu personalitate juridica, avind in conducere un sef de laborator si un contabil sef si un numar de 10 posturi - personal de specialitate.
Laboratorul central pentru controlul calitatii semintelor are urmatorul obiect de activitate:
- verificarea prin controlul periodic a modului de executare a analizelor de valoare culturala, efectuate de laboratoarele de controlul semintelor din cadrul inspectoratelor judetene;
- certificarea puritatii biologice la seminte din verigi superioare, produse de I.C.C.P.T. Fundulea si controlul acestora in toate fazele de conditionare, pastrarea calitatii si livrarea catre beneficiari;
- implementarea perfectionarii metodologice de analiza valorii culturale a semintelor in concordanta cu recomandarile cercetarii si ale Asociatiei Internationale pentru Controlul Semintelor;
- rezolvarea litigiilor si sesizarilor prin analiza de expertiza, privind valoarea culturala a semintelor;
- instruirea si verificarea periodica a personalului din laboratoarele judetene pentru controlul calitatii semintelor.
Laboratorul central pentru controlul calitatii semintelor are gradul I de organizare, iar seful de laborator se salarizeaza potrivit Legii nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. IV, lit. A, nr. crt. 1, iar contabilul sef potrivit anexei nr. IV, lit. B, a, nr. crt. 38, coloana 4.

ART. 15
Se aproba infiintarea Casei Agronomului ca unitate fara personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza ca institutie de stat autofinantata potrivit Decretului nr.151/1975, subordonata directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, avind ca obiect de activitate organizarea si realizarea instruirii, perfectionarii si pregatirii profesionale a specialistilor din agricultura de stat si cooperatista si a tuturor producatorilor individuali, precum si organizarea asistentei tehnice, implementarea si generalizarea rezultatelor cercetarii.
Personalul administrativ, de deservire si personalul pentru camine si cantine se normeaza potrivit normelor stabilite pentru centrele de perfectionare. Statul de functii pentru Casa Agronomului se aproba de Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara in cadrul careia functioneaza.

ART. 16
Intreprinderile de imbunatatire si exploatare a pajistilor prevazute in anexa nr. 7 trec in subordinea directa a Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara, exceptind pajistile impadurite.
Intreprinderile de imbunatatire si exploatare a pajistilor din subordinea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara se organizeaza pe principii economice si au subordonare si la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare - Directia generala a zootehniei.

ART. 17
Circumscriptiile agrozooveterinare comunale organizate in zonele de deal si munte se desfiinteaza.
In comunele unde nu functioneaza cooperative agricole de productie si in cele care isi au sediul statiunile pentru mecanizarea agriculturii, se organizeaza ocoale agricole comunale, incadrate cu 1-3 specialisti si tehnicieni agricoli, ca organe tehnice de lucru ale Directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara.
Specialistii incadrati la ocoale agricole acorda pentru producatorii individuali asistenta tehnica, sprijina aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte, masini si utilaje specifice si valorificarea mai buna a productiilor agricole, asigura conlucrarea cu primariile comunale pentru dezvoltarea vietii economice si sociale a satelor.
Pentru incadrarea in activitati productive a specialistilor agricoli disponibilizati, ca urmare a atribuirii loturilor in folosinta indelungata si altor masuri, in fiecare cooperativa agricola se va organiza redimensionarea actualelor ferme agricole pe suprafete si efective de animale care sa poata fi cuprinse si exploatate in conditii optime, urmind ca in fermele noi sa fie numiti ca sefi de ferma acesti specialisti.
Pina la reglementarea limitelor de gradare a unitatilor si subunitatilor agricole cooperatiste dezarondate, retributiile personalului tehnico-economic si de administratie se va face la gradul avut de acestea inainte de dezarondare.

ART. 18
Veniturile realizate de unitatile bugetare prevazute in prezenta hotarire se varsa integral la bugetul statului.

ART. 19
Normele de structura aprobate pentru agricultura de stat, la unitatile agricole de stat, se completeaza cu functiile de inginer sef adjunct mecanic, care raspunde de activitatea de mecanizare in cadrul unitatilor, cu functia de inginer sef cu hidroamelioratiile la unitatile cu peste 5.000 ha amenajate la irigat si cu functia de inginer sef adjunct cu productia animala in unitatile de profil vegetal sau mixt cu cel putin doua ferme de taurine sau trei ferme de alte specii de animale. Salarizarea functiei de inginer sef adjunct va fi cea prevazuta in Legea nr. 57/1974 pentru functia de contabil sef la intreprinderile agricole de stat cu grad similar de organizare.

ART. 20
In structura organizatorica a unitatilor agricole functia de epizootolog sef se poate utiliza la toate unitatile care au peste 4.000 unitati vita mare sau 2.000 capete taurine.
La unitatile agricole care au gradul III si IV de organizare, salarizarea epizootologului sef este mai mica cu 2 clase decit cea prevazuta pentru functia de inginer sef la unitatile de acelasi grad de organizare.

ART. 21
La combinatele pentru producerea si industrializarea carnii de porc, la unitatile agricole pentru cresterea si ingrasarea porcilor cu o capacitate de peste 60.000 capete si la unitatile avicole cu un efectiv rulat anual de peste 1 milion de pasari se organizeaza cite un laborator de analiza si control.
Laboratoarele de analiza si control vor produce si autovaccinuri si seruri cu avizul Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.

ART. 22
Normele de structura aprobate pentru agricultura de stat la unitatile agricole de stat se completeaza cu un sector de hidroamelioratii si un sector de constructii, rezultate prin reorganizarea sectorului de hidroamelioratii si constructii existent.

ART. 23
Asociatiile economice intercooperatiste se gradeaza dupa metodologia unita tilor agricole de stat si se aplica pentru intregul personal nivelurile de salarizare utilizate in agricultura de stat.

ART. 24
La functiile de conducere salarizate de la bugetul statului, din cooperativele agricole, se aplica nivelurile de salarizare prevazute in anexa nr. 8.

ART. 25
Directorul general adjunct, directorii directiilor de profil si contabilul sef din cadrul directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara, vor fi salarizati la nivelul directorilor trusturilor de intreprinderi agricole de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap.
III, lit. B, a - nr. crt. 1 si, respectiv, 3 pentru contabilul sef.

ART. 26
Salarizarea functiei de inspector principal de specialitate de la Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara, pe care vor fi incadrati ingineri si economisti sefi ai fostelor consilii unice agroindustriale de stat si cooperatiste, se va face potrivit Legii nr. 57/1974, anexa nr. IV,

cap.IX, lit. a - nr. crt. 13 si 14, coloana 4.

ART. 27
Ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare poate aproba in cazuri deosebite incadrarea in functii a unor cadre care indeplinesc conditiile de studii, dar nu au stagiul cerut de indicator, fiind salarizati cu o clasa de salarizare sub salariul tarifar prevazut in functia respectiva.

ART. 28
Personalul care trece la alte unitati ca urmare a aplicarii prezentei hotariri se considera transferat in interesul serviciului. Personalul devenit disponibil sau trecut pe functii cu niveluri de salarizare mai mici isi mentine, pe o perioada de trei luni, nivelurile de salarizare avute la data reorganizarii.

ART. 29
Activul si pasivul stabilite pe baza bilantului contabil incheiat, impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari si contractele aferente incheiate la unitatile prevazute la art. 4, 13, 14, 16 si 17 se preiau pe baza de protocol.

ART. 30
Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si primariilor judetene si a municipiului Bucuresti vor introduce modificarile corespunzatoare in indicatorii economico-financiari pe anul 1990, care rezulta din aplicarea prezentei hotariri.

ART. 31
Parcul auto la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara se suplimenteaza cu cite 1 autoturism de teren pentru transport persoane si cite un autolaborator pentru protectia muncii, la Casa Agronomului cite un microbuz, iar la unitatile prevazute la art. 4, 11, 13, 14 cite un mijloc de transport persoane in interesul serviciului si 1-3 autolaboratoare de profil.

ART. 32
Prezenta hotarire se aplica cu data de 1 aprilie 1990.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ANEXA 1 Numarul maxim de posturi de administratie din directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara ---------------------------------------------------------------------------Numarul maxim de posturi --------------------------------------------------------------din care:
-------------------------------------Nr. Judetul Total Aparatul Aparatul Trustul Trustul Trustul Intre crt. bugetar economic I.A.S. Horti- pentru prinderi culturii Mecaniza- cu atrirea Agri- butii de culturii trust ---------------------------------------------------------------------------Nr. posturi 5075 2973 2102 791 579 728 4 din care:

1. Alba 111 67 44 15 14 15
2. Arad 153 87 66 30 16 20
3. Arges 119 70 49 15 15 19
4. Bacau 112 70 42 10 15 17
5. Bihor 136 83 53 20 15 18
6. BistritaNasaud 91 52 39 15 10 14
7. Botosani 131 80 51 20 13 18
8. Brasov 114 65 49 20 13 16
9. Braila 153 83 70 34 16 20
10. Buzau 127 78 49 15 15 10
11. CarasSeverin 105 65 40 15 11 14
12. Calarasi 162 85 77 39 16 22
13. Cluj 131 75 56 25 13 18
14. Constanta 178 98 80 39 16 25
15. Covasna 89 52 37 10 13 14
16. Dimbovita 109 65 44 15 15 14
17. Dolj 169 98 71 30 16 25
18. Galati 131 75 56 25 11 20
19. Giurgiu 112 65 47 15 14 18
20. Gorj 90 53 37 10 14 13
21. Harghita 111 75 36 10 11 15
22. Hunedoara 91 52 39 10 14 15
23. Ialomita 155 85 70 30 16 24
24. Iasi 137 80 57 25 14 18
25. Maramures 94 63 31 - 14 15 2
26. Mehedinti 120 75 45 15 15 15
27. Mures 138 80 58 25 11 22
28. Neamt 104 64 40 10 13 17
29. Olt 138 80 58 20 16 22
30. Prahova 118 66 52 20 15 17
31. Satu Mare 122 70 52 20 15 17
32. Salaj 80 52 28 - 11 15 2
33. Sibiu 126 71 55 25 14 16
34. Suceava 112 75 37 10 13 14
35. Teleorman 161 98 63 25 16 22
36. Timis 185 105 80 39 16 25
37. Tulcea 129 70 59 25 16 18
38. Vaslui 132 80 52 20 14 18
39. Vilcea 90 52 38 10 15 13
40. Vrancea 103 56 47 20 11 16
41. Municipiul Bucuresti 106 58 48 15 18 15 -------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Numarul de posturi pentru aparatul bugetar al directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara poate fi modificat de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, iar cel al trusturilor economice de profil, de catre organele ierarhice superioare ale acestora, tinindu-se seama de schimbarilor care intervin in volumul de activitate.
ANEXA 2 L I S T A directiilor sanitare veterinare judetene, denumirea, sediul si obiectul de activitate ---------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unitatii Sediul -------------------------crt. localitatea judetul ---------------------------------------------------------------------------
1. Directia sanitara veterinara Alba Alba-Iulia Alba
2. Directia sanitara veterinara Arad Arad Arad
3. Directia sanitara veterinara Arges Pitesti Arges
4. Directia sanitara veterinara Bacau Bacau Bacau
5. Directia sanitara veterinara Bihor Oradea Bihor
6. Directia sanitara veterinara BistritaBistrita-Nasaud Bistrita Nasaud
7. Directia sanitara veterinara Botosani Botosani Botosani
8. Directia sanitara veterinara Brasov Brasov Brasov
9. Directia sanitara veterinara Braila Braila Braila
10. Directia sanitara veterinara Buzau Buzau Buzau
11. Directia sanitara veterinara Caras- CarasSeverin Resita Severin
12. Directia sanitara veterinara Calarasi Calarasi Calarasi
13. Directia sanitara veterinara Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Directia sanitara veterinara Constanta Constanta Constanta
15. Directia sanitara veterinara Covasna Sfintul Covasna Gheorghe
16. Directia sanitara veterinara Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
17. Directia sanitara veterinara Dolj Craiova Dolj
18. Directia sanitara veterinara Galati Galati Galati
19. Directia sanitara veterinara Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Directia sanitara veterinara Gorj Tirgu-Jiu Gorj
21. Directia sanitara veterinara Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Directia sanitara veterinara Hunedoara Deva Hunedoara
23. Directia sanitara veterinara Ialomita Slobozia Ialomita
24. Directia sanitara veterinara Iasi Iasi Iasi
25. Directia sanitara veterinara Maramures Baia-Mare Maramures
26. Directia sanitara veterinara Mehedinti DrobetaTurnu Severin Mehedinti
27. Directia sanitara veterinara Mures Tirgu-Mures Mures
28. Directia sanitara veterinara Neamt Piatra-Neamt Neamt
29. Directia sanitara veterinara Olt Slatina Olt
30. Directia sanitara veterinara Prahova Ploiesti Prahova
31. Directia sanitara veterinara Satu-Mare Satu-Mare Satu-Mare
32. Directia sanitara veterinara Salaj Zalau Salaj
33. Directia sanitara veterinara Sibiu Sibiu Sibiu
34. Directia sanitara veterinara Suceava Suceava Suceava
35. Directia sanitara veterinara Teleorman Alexandria Teleorman
36. Directia sanitara veterinara Timis Timisoara Timis
37. Directia sanitara veterinara Tulcea Tulcea Tulcea
38. Directia sanitara veterinara Vaslui Birlad Vaslui
39. Directia sanitara veterinara Vilcea Rimnicu-Vilcea Vilcea
40. Directia sanitara veterinara Vrancea Focsani Vrancea
41. Directia sanitara veterinara Bucuresti Bucuresti ---------------------------------------------------------------------------Obiectul de activitate:
- prevenirea si combaterea epizootiilor si asanarea bolilor cronice la animale, pentru evitarea pagubelor si transmiterii de boli de la animale la om;
- asigurarea asistentei tehnice de specialitate in toate sectoarele, pentru prevenirea imbolnavirilor, tratarea si redarea starii de sanatate a animalelor;
- autorizarea functionarii unitatilor care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si atestarea salubritatii alimentelor destinate consumului public;
- verificarea indeplinirii conditiilor sanitare veterinare privind exportul, importul si tranzitul de animale si produse de origine animala;
- constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare.
ANEXA 3 LISTA oficiilor de cadastru si organizarea teritoriului, denumirea, sediul si obiectul de activitate -------------------------------------------------------------------------------Sediul ------------------------------Nr. Denumirea unitatii localitatea judetul crt.
-------------------------------------------------------------------------------
1. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Alba Alba Iulia Alba
2. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Arad Arad Arad
3. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Arges Pitesti Arges
4. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Bacau Bacau Bacau
5. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Bihor Oradea Bihor
6. Oficiul de cadastru si organizarea Bistritateritoriului Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud
7. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Botosani Botosani Botosani
8. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Brasov Brasov Brasov
9. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Braila Braila Braila
10. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Buzau Buzau Buzau
11. Oficiul de cadastru si organizarea Carasteritoriului Caras-Severin Resita Severin
12. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Calarasi Calarasi Calarasi
13. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Constanta Constanta Constanta
15. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Covasna Sfintu-Gheorghe Covasna
16. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
17. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Dolj Craiova Dolj
18. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Galati Galati Galati
19. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Gorj Tirgu Jiu Gorj
21. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Hunedoara Deva Hunedoara
24. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Iasi Iasi Iasi
25. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Maramures Baia Mare Maramures
26. Oficiul de cadastru si organizarea Drobetateritoriului Mehedinti Turnu Severin Mehedinti
27. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Mures Tirgu Mures Mures
28. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Neamt Piatra-Neamt Neamt
29. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Olt Slatina Olt
30. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Prahova Ploiesti Prahova
31. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Salaj Zalau Salaj
33. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Sibiu Sibiu Sibiu
34. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Suceava Suceava Suceava
35. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Teleorman Alexandria Teleorman
36. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Timis Timisoara Timis
37. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Tulcea Tulcea Tulcea
38. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Vaslui Vaslui Vaslui
39. Oficiul de cadastru si organizarea Rimnicu teritoriului Vilcea Vilcea Vilcea
40. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Vrancea Focsani Vrancea
41. Oficiul de cadastru si organizarea teritoriului Bucuresti Bucuresti -------------------------------------------------------------------------------Obiectul de activitate:
- introducerea si tinerea la zi a cadastrului funciar general, pentru toate categoriile de detinatori;
- intocmirea de studii, proiecte de organizare si documentatii privind amenajarea terenurilor agricole si folosirea rationala a fondului funciar pe zone naturale si la nivelul judetului;
- reglementarea folosintelor agricole, potrivit legii;
- coordonarea activitatii topografice si cartografice la nivelul judetului;
- organizarea fondului de date judetean privind activitatea de geodezie, cartografie si cadastru funciar.
ANEXA 4 LISTA inspectoratelor pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, denumirea, sediul si obiectul de activitate ---------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unitatii Sediul crt. ---------------------------localitatea judetul -------------------------------------------------------------------------------
1. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Alba Alba Iulia Alba
2. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Arad Arad Arad
3. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Arges Pitesti Arges
4. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Bacau Bacau Bacau
5. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Bihor Oradea Bihor
6. Inspectoratul pentru protectia plantelor si Bistritacarantina fitosanitara Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud
7. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Botosani Botosani Botosani
8. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Brasov Brasov Brasov
9. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Braila Braila Braila
10. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Buzau Buzau Buzau
11. Inspectoratul pentru protectia plantelor si Carascarantina fitosanitara Caras-Severin Resita Severin
12. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Calarasi Calarasi Calarasi
13. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Constanta Constanta Constanta
15. Inspectoratul pentru protectia plantelor si Sfintu carantina fitosanitara Covasna Gheorghe Covasna
16. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
17. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Dolj Craiova Dolj
18. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Galati Galati Galati
19. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Gorj Tirgu Jiu Gorj
21. Inspectoratul pentru protectia plantelor si Miercureacarantina fitosanitara Harghita Ciuc Harghita
22. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Hunedoara Deva Hunedoara
23. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Ialomita Slobozia Ialomita
24. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Iasi Iasi Iasi
25. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Maramures Baia Mare Maramures
26. Inspectoratul pentru protectia plantelor si Drobetacarantina fitosanitara Mehedinti Turnu Severin Mehedinti
27. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Mures Tirgu Mures Mures
28. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Neamt Piatra-Neamt Neamt
29. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Olt Slatina Olt
30. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Prahova Ploiesti Prahova
31. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Salaj Zalau Salaj
33. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Sibiu Sibiu Sibiu
34. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Suceava Suceava Suceava
35. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Teleorman Alexandria Teleorman
36. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Timis Timisoara Timis
37. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Tulcea Tulcea Tulcea
38. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Vaslui Vaslui Vaslui
39. Inspectoratul pentru protectia plantelor si Rimnicu carantina fitosanitara Vilcea Vilcea Vilcea
40. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Vrancea Focsani Vrancea
41. Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara Bucuresti Bucuresti -------------------------------------------------------------------------------Obiectul de actvitate:
- organizeaza, indruma, controleaza si raspunde, in mod unitar de activitatea de protectie a plantelor, aplicarea tratamentelor fitosanitare si carantina fitosanitara in toate sectoarele agriculturii (de stat, cooperatist, privat);
- intocmeste cartarea buruienilor, determina rezerva biologica de agenti patogeni si daunatori, stabilind planul de aprovizionare cu pesticide si alte mijloace de combatere, cu utilaje si echipamente;
- executa activitatea de inspectie si expertiza fitosanitara, pentru combaterea tuturor daunatorilor, bolilor si buruienilor in culturile agricole si in depozite;
- organizeaza, indruma si controleaza activitatea de testare biologica a pesticidelor in loturi de verificare si demonstrative si adaptarea tehnologiilor, metodicilor si recomandarilor la conditiile specifice judetului;
- asigura controlul calitatii pesticidelor, al reziduurilor de pesticide din produsele agricole vegetale si al eficacitatii tratamentelor aplicate, precum si al randamentului utilajelor.
ANEXA 5 LISTA inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor, denumirea, sediul si obiectul de activitate -------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unitatii Sediul crt. -------------------------localitatea judetul -------------------------------------------------------------------------------
1. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Alba Alba Iulia Alba
2. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Arad Arad Arad
3. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Arges Pitesti Arges
4. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Bacau Bacau Bacau
5. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Bihor Oradea Bihor
6. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si Bistritamaterialului saditor Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud
7. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Botosani Botosani Botosani
8. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Brasov Brasov Brasov
9. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Braila Braila Braila
10. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Buzau Buzau Buzau
11. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si Carasmaterialului saditor Caras-Severin Resita Severin
12. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Calarasi Calarasi Calarasi
13. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Constanta Constanta Constanta
15. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si Sfintu materialului saditor Covasna Gheorghe Covasna
16. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
17. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Dolj Craiova Dolj
18. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Galati Galati Galati
19. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Giurgiu Baneasa Giurgiu
20. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Gorj Tirgu Jiu Gorj
21. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si Miercureamaterialului saditor Harghita Ciuc Harghita
22. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Hunedoara Deva Hunedoara
23. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Ialomita Slobozia Ialomita
24. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Iasi Iasi Iasi
25. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Maramures Baia Mare Maramures
26. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si Drobetamaterialului saditor Mehedinti Turnu Severin Mehedinti
27. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si Singeorgiu materialului saditor Mures de Mures Mures
28. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Neamt Piatra-Neamt Neamt
29. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Olt Caracal Olt
30. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Prahova Ploiesti Prahova
31. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Salaj Zalau Salaj
33. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Sibiu Sibiu Sibiu
34. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Suceava Suceava Suceava
35. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Teleorman Alexandria Teleorman
36. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Timis Timisoara Timis
37. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Tulcea Tulcea Tulcea
38. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Vaslui Vaslui Vaslui
39. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si Rimnicu materialului saditor Vilcea Vilcea Vilcea
40. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Vrancea Focsani Vrancea
41. Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor Bucuresti Bucuresti -------------------------------------------------------------------------------Obiectul de activitate:
- controlul calitatii semintelor si materialului saditor in toate fazele de producere, conditionare si de folosire in procesul de productie;
- verificarea in laborator a valorii culturale a semintelor;
- eliberarea certificatelor de puritate biologice si a buletinelor de analiza a valorii culturale.
ANEXA 6 LISTA oficiilor de studii pedologice si agrochimice, denumirea, sediul si obiectul de activitate ---------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unitatii Sediul crt. --------------------------localitatea judetul ---------------------------------------------------------------------------
1. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Alba Alba-Iulia Alba
2. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Arad Arad Arad
3. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Arges Pitesti Arges
4. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Bacau Bacau Bacau
5. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Bihor Oradea Bihor
6. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Botosani Botosani Botosani
7. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Brasov Brasov Brasov
8. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Braila Braila Braila
9. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Buzau Buzau Buzau
10. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Calarasi Calarasi Calarasi
11. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Cluj Cluj-Napoca Cluj
12. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Constanta Constanta Constanta
13. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
14. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Dolj Craiova Dolj
15. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Galati Galati Galati
16. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Giurgiu Giurgiu Giurgiu
17. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Gorj Tirgu Jiu Gorj
18. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
19. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Hunedoara Deva Hunedoara
20. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Ialomita Slobozia Ialomita
21. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Iasi Iasi Iasi
22. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Maramures Baia Mare Maramures
23. Oficiul de studii pedologice si Drobetaagrochimice Mehedinti Turnu Severin Mehedinti
24. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Mures Tirgu Mures Mures
25. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Neamt Piatra-Neamt Neamt
26. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Olt Slatina Olt
27. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Prahova Ploiesti Prahova
28. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Satu Mare Satu Mare Satu Mare
29. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Salaj Zalau Salaj
30. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Sibiu Sibiu Sibiu
31. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Suceava Suceava Suceava
32. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Teleorman Alexandria Teleorman
33. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Timis Timisoara Timis
34. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Tulcea Tulcea Tulcea
35. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Vaslui Vaslui Vaslui
36. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Vilcea Rimnicu Vilcea Vilcea
37. Oficiul de studii pedologice si agrochimice Vrancea Focsani Vrancea ---------------------------------------------------------------------------Obiectul de activitate:
Efectueaza studii pedologice, agrochimice, pedohidrologice si geotehnice, inclusiv analiza de laborator pentru soluri, sedimente, ape, ingrasaminte si plante, dupa cum urmeaza:
- studii pedologice pentru organizarea productiei agricole;
- studii pedoameliorative si hidrofizice pentru proiectarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
- studii agrochimice si analize de sol-planta si ingrasaminte pentru elaborarea planurilor de fertilizare;
- studii de poluare a solului si apei de irigatii pentru supravegherea starii de calitate a acestora.
ANEXA 7 LISTA intreprinderilor de imbunatatire si exploatare a pajistilor din subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Mediului Inconjurator care trec in subordinea directa a directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene -----------------------------------------------------------------------------Sediul Nr. Denumirea intreprinderii ---------------------- Organul caruia ii sint crt. localitatea judetul subordonate -------------------------------------------------------------------------------
1. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Padurilor si Mediului pajistilor Alba Alba Iulia Alba Inconjurator
2. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Padurilor si Mediului a pajistilor Arges Pitesti Arges Inconjurator
3. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Padurilor si Mediului pajistilor Bihor Oradea Bihor Inconjurator
4. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Bistrita- Padurilor si Mediului pajistilor Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud Inconjurator
5. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Caras- Padurilor si Mediului pajistilor Caras-Severin Resita Severin Inconjurator
6. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Sfintu Padurilor si Mediului pajistilor Covasna Gheorghe Covasna Inconjurator
7. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Padurilor si Mediului pajistilor Dimbovita Tirgoviste Dimbovita Inconjurator
8. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Miercurea- Padurilor si Mediului pajistilor Harghita Ciuc Harghita Inconjurator
9. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Padurilor si Mediului pajistilor Hunedoara Deva Hunedoara Inconjurator
10. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Padurilor si Mediului pajistilor Maramures Baia Mare Maramures Inconjurator
11. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Piatra- Padurilor si Mediului pajistilor Neamt Neamt Neamt Inconjurator
12. Intreprinderea de imbuna- Ministerul Apelor, tatire si exploatare a Padurilor si Mediului pajistilor Suceava Suceava Suceava Inconjurator -------------------------------------------------------------------------------ANEXA 8 FUNCTII de conducere in cooperativele agricole cooperatiste ---------------------------------------------------------------------------Denumirea functiei Nivel Nivel Clasa de salarizare la nivel de baza studii gradatii -----------------------------------Gradul de salarizare I II III ---------------------------------------------------------------------------Inginer sef S - 31 33 31 Contabil sef S - 33 32 30 Sef de ferma sau alte subunitati asimilate S 6 27 26 25 Responsabil economic ferma, sectoare, sau alte subunitati asimilate S 6 25 21 22 ---------------------------------------------------------------------------ANEXA 9 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA --------------------I DIRECTOR GENERAL I --------------------I --------------------I DIR. GEN. ADJUNCT I --------------------I I I A ---------------------------------------------------------------------------I I I I I I I I -------------- -------------- ---------- I -------------- I I I IDirector cu I IDirector cu I IDirectorI I IContabil sefI I I I Iprod.veget. I Iprod.aminal.I Icu ind. I I -------------- I I I -------------- -------------- Ialiment.I I I I I I I I ---------- I I I I I I I I I I I I I -------------- -------------- ---------- I -------------- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 11 12 13 14 I I I ---------------- B1 B2 B3 I I I I I I 15 16 17 18 19 20 SEMNIFICATII:
A: - a) Trustul de Intreprinderi Agricole de Stat - b) Trustul Horticulturii - c) Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii B1: Secretariat, administrativ, juridic B2: Corpul de control B3: Oficiul de calcul 1: Cereale si plante tehnice 2: Imbunatatiri funciare, chimizare 3: Gospodarii particulare 4: Indrumarea si controlul productiei vegetale 5: Productia animala 6: Baza furajera 7: Gospodarii particulare 8: Indrumarea poductiei zootehnice 9: Productia industriei alimentare 10: Contractari, achizitii 11: Indrumarea activitatii economico-financiare 12: Preturi si tarife 13: Financiar-contabilitate 14: Control financiar intern 15: Plan investitii, mecano-energetic, protectia muncii 16: Aprovizionare, livrari, transport 17: Cooperare 18: Economie de piata si bursa 19: Organizare, normare, salarizare personal-invatamint 20: Mica industrie si prestari servicii


Marți, 27 mai 2008, 13:34